Ehdokkaat / Applicants

Tällä sivulla raati- ja toimihenkilöehdokkaat vastaavat tiukkoihin kysymyksiin liittyen hakemaansa virkaan. Virkakohtaiset kysymykset saat auki klikkaamalla virkaa ja vastaukset saa auki klikkaamalla hakijan nimeä.
On this page the applicants answer tough questions about the position they are applying for. Questions can be viewed by clicking on the role and answers regarding a certain role can be viewed by clicking on the applicant’s name.

Raatiehdokkaat // Board applicants

Puheenjohtaja // Chairperson
 1. Kuvaile omaa rooliasi puheenjohtajana ja miksi sopisit tähän tehtävään? //
  Describe your role as the chairperson and why would you be suitable for this role?
 2.  Millaisia haasteita uskot virkaan kuuluvan omalla kohdallasi ja miten selättäisin nämä? //
  What kind of challenges do expect to face as a chairperson and how would you defeat them?
 3. Miten pyrit varmistamaan sen, että jokainen raatilainen tuntee kuluvansa osaksi porukkaa ja ei koe jäävänsä yksin virkansa kanssa? //
  How would you ensure that each board member feels like they are a part of the team and does not feel alone in their role?
 4. Puhiksena ja raatilaisena toimiminen voi olla ajoittain rankkaa ja kiireistä. Miten pitäisit huolta omasta ja raatisi jaksamisesta? //
  Acting as a chairperson and a board member can be tough and busy sometimes. How can you look after yourself and your board?
Katariina Kokkonen

 1. Moi 🙂 Mä oon Kata, neljännen vuosikurssin raksalainen, kiltishuonekalu ja haen Raadin puheenjohtajaksi!Puheenjohtajana tärkein tehtäväni on raadin toiminnan mahdollistaminen. Fasilitoin raadin kokouksia ja yhteistä toimintaa pitäen erityistä huolta raadin jaksamisesta, motivaatiosta ja tasaisesta työnjaosta. Pidän huolen siitä, että jokaisella raatilaisellani on parhaat puitteet toimia virassaan.

  Raadin ylläpidon lisäksi tehtäväni on tarkkailla kiltaa kokonaisuutena. Tässä keskiössä on killan jatkuvuus ja uusien toimintatapojen omaksuminen. Siirtyminen eneriga- ja ympäristötekniikasta rakennustekniikkaan vaatii edelleen työtä killan hallitukselta, ja killan mukautuessa uusien opiskelijoiden tarpeisiin ei voida unohtaa vanhoja ENYläisiä ja heille mieluisia tapahtumia. Jatkuvuuden kannalta on siis tärkeää, että raati tarkastelee kriittisesti killan tapahtumatarjontaa ja edunvalvontaa. Puheenjohtajana pidän myös huolen, että uusi yhdenvertaisuussuunnitelma jalkautetaan killan toimijoille.Puheenjohtajana olisin lähestyttävä pitäen huolta siitä, että kaikilla on tervetullut olo ja että kilta pyörii. Aidolla olemuksellani ja ratkaisukeskeisellä asenteellani voin johtaa tasapainoista raatia ja inklusiivista kiltaa. Vapaaehtoisten jaksaminen on minulle erittäin tärkeää ja siitä voikin lukea lisää kysymyksen 4 alta. En myöskään pelkää ottaa vastuuta, mutta olen aina lempeä ja vain yhden soiton päässä, jos apu on tarpeen <3Kaikista vapaaehtoistöitä täytyy myös saada takaisin. Sen lisäksi, että minulla on paljon annettavaa killalle, killalla on edelleen annettavaa minulle. Kilta on minulle erittäin rakas, ja siksi haluankin käyttää aikaani sen parissa. Uskon, että puheenjohtajana pääsisin kehittämään killan lisäksi myös itseäni ja tämä onkin minulle erittäin tärkeä aspekti. Oma motivaationi on kohdillaan, kun pääsen oppimaan uutta! //

  Hi 🙂 I am Kata, a fourth year IK student, a piece of our guildroom furniture and I am applying to be the Chair of the Board!

  As the chair, my main task is to enable the work of the board. I facilitate board meeting and joint tasks, taking particular care of the board’s wellbeing, motivation and even distribution of work. I make sure that each of my board members has the best tools to execute their role.

  In addition to maintaining the board, my role is to monitor the guild as a whole. At the heart of this is its continuity and the adoption of new ways of working. The transition from energy and environmental engineering to civil engineering will continue to require work from the guild’s board, and as the guild adapts to the needs of new students, old ENY students and the events they enjoy cannot be forgotten. For continuity, it is therefore important that the board actively reviews the guild’s event offerings and student advocacy. As the chair, I will also make sure that the new equality plan procedures are actually adopted by our guild officers.

  As the chair, I would be approachable, making sure that everyone feels welcome and that the guild runs smoothly. With my genuine nature and solution oriented attitude, I can lead a balanced board and an inclusive guild. The wellbeing of volunteers is very close to my heart and you can read more about this below question 4. I am not afraid to take responsibility, but I am always gentle and just a phone call away if help is needed <3

  All volunteer work must also give something back. Not only do I have a lot to offer for the guild, the guild still has a lot to give to me. Our guild is very dear to me, and that is why I want to spend my time working in it. I believe that as chairperson I would be able to develop not only the guild but also myself, and this is an aspect that is very important to me. My own motivation is right on target when I get to learn new things!
 2. Yksi suurimmista haasteistani ja kehityksen kohteistani tulee olemaan delegoimisen harjoittelu. Olen usein monessa mukana, koska monet projektit ja tehtävät ovat mielenkiintoisia. Puheenjohtajana haluan keskittyä kokonaiskuvan seuraamiseen ja antaa kaikille vapauden toteuttaa omaa pestiään, joten delegoimista on harjoiteltava. Luottamus raatilaisiin ja avoin kommunikaatio edesauttavat sitä, että osaan päästää ohjista tarpeeksi irti ja että minulle voi tarvittaessa myös sanoa, jos ohjat ovat liian kireällä.
  Toinen haaste tulee koskemaan tarvettani olla aiheuttamatta pettymyksiä. Tahdon, että ihmiset ympärilläni kokevat tulevansa kuulluksi ja saavansa tarpeeksi tukea. Pelkään ottavani todella raskaasti tilanteet, joissa koen kuitenkin olleeni liian vähäisenä tukena. En tule selättämään tätä haastetta kokonaan, sillä kyse on persoonastani, mutta uskon, että avoin kommunikaatio helpottaa näiden tunteiden käsittelyä. //One of my biggest challenges and areas for development will concern delegating. I am often involved in a lot of projects and tasks because many of them peak my interest. As the chair, I want to focus on the big picture and give everyone the freedom to carry out their own roles. Trust in my board and open communication enables people to give me feedback if the reins are too tight and also help me to let go and delegate.Another challenge will be my need to not disappoint. I want the people around me to feel heard and supported. I am afraid that I might be very hard on myself when I feel that I have not been a big enough support. This is not a challenge I will be getting over since it is engraved in my personality, but open communication will make it easier to deal with these feelings.
 3. Raatilaisten kokemus yhteenkuuuluvuudesta ja riittävästä tuesta on yksi tärkeimmistä asioista, johon puheenjohtajan toiminta vaikuttaa heti vuoden alussa ja jota hänen tulee ylläpitää vuoden edetessä. Vuoden alussa luon yhdessä raadin kanssa kokouskäytännöt, näytän omalla keskustelutyylilläni esimerkkiä kokouksissa enkä ohjaa raatia omilla mielipiteilläni. Uskallan myös tarvittaessa fasilitoida keskustelua raadin välisistä suhteista huomioiden sen, että kaikilla osapuolilla on turvallinen olo ja pysyn itse puolueettomana.
  Raadin hyvinvoinnin ja koheesion edistämiseksi järjestän kokousten ja yhteisten tehtävien ulkopuolella matalan kynnyksen yhteistä toimintaa kuten ruoanlaittoa ja kevyttä urheilua. Yhteenkuuluvuudessa on tärkeää kiinnittää huomiota myös killan toimareihin. Raatina etsimme tavan varmistaa, että jokainen toimari kokee työnsä arvokkaaksi ja saavansa virkistäytyä tarpeeksi.Yksinjäämisen tunnetta ennaltaehkäisen seuraamalla raatilaisteni työkuormaa kokouksissa stressitaulukolla ja kahdenkeskeisillä puhisvarteilla. Osaan olla ihmisiin yhteydessä, kun he vaikuttavat kuormittuneilta. Teen myös vuoden alussa selväksi, että raati toimii kokonaisuutena. Vaikka jokaisella on oma vastuualue, tehtäviä ei hoideta yksin. Tukena tapahtumien järjestämisessä ja tehtävien hoitamisessa ovat aina muut raatilaiset ja killan toimarit. //The sense of cohesiveness and adequate support is one of the most important things the chair’s actions affect at the beginning of the year and a subject they must maintain throughout the year. At the beginning of the year, I will establish meeting procedures with the board, I will set a good example with my own communication style and I will not direct the board’s opinion with mine. I will also have the courage to facilitate discussions about the board’s internal problems when necessary, taking care to ensure that all parties feel safe and that I remain impartial.To promote the wellbeing and cohesion of the board, I will organize low-threshold activities such as cooking and light sports outside meeting and joint tasks. It is also vital to pay attention to the guild officers’ opinions on cohesion. As a board, we will look for ways to ensure that each officer feels that their work is valuable and that they get enough recreational time.

  To prevent feelings of loneliness I will monitor the workload of my board at meetings with a stress table and one-on-one conversations. I know how to be in touch with people when they seem to be under stress. I will also establish in the beginning of the year that the Board works as a team. Although everyone has their own area of responsibility, tasks are not done alone. Support in organizing events and carrying out tasks is always provided by other board members and guild officers.
 4. Oman jaksamisen ei tule koskaan olla vaakalaudalla, kun puhutaan vapaaehtoistöistä. Olen työskennellyt oman jaksamiseni ympärillä erityisesti viimeisen vuoden ja löytänyt tärkeimmät keinot jaksamiseni ylläpitämiseen. Siitä puhuminen on minulle tärkeää. Tahdon olla voimavaroistani ja huolistani rehellinen raadille ja uskon tämän takia saavani tukea raadilta ja varapuheenjohtajalta myös omaan rooliini. Jaksamiseni peruspilareihin kuuluu nykyään myös tasapainoisemman elämän ylläpitäminen. Kiltahommien ulkopuolella aion ylläpitää muita mielenkiinnon kohteitani. Käyn kiipeilemässä, pelaan switchillä, näen kummipoikaani(!!!) ja opettelen uusia taitoja. Killassa toimiminen antaa minulle suunnattomasti iloa, mutta niin tekevät muutkin asiat ja niitä ei tule unohtaa raativuoden takia.
  Raatilaisten kohdalla jaksamisen perustana on avoin kommunikaatio ja yhteishengen ylläpito. Olemalla itse aito ja avoin omasta jaksamisestani voin edesauttaa sellaisen ilmapiirin luomista, missä raatilaiset uskaltavat puhua ääneen omista huolistaan. Näin voidaan puuttua ongelmiin, delegoida tehtäviä ja keskustella yhdessä siitä, mikä on paras ratkaisu tilanteeseen.Toinen aspekti ennaltaehkäisemään jaksamattomuuden kokemuksia on raadin koheesio. Raatilaisten nauttiessa yhteisestä työskentelystä pidän todennäköisenä, että raati jaksaa paremmin. Tästä aiheesta voi lukea lisää kohdassa kolme :)Ennaltaehkäisystä huolimatta vuoden aikana voi tulla vastaan tilanteita, joissa raatilainen tai killan toimari huomaa, että oma jaksaminen on ylittymässä. Tämän takia pidän kahdenkeskeisiä hetkiä jokaisen raatilaisen kanssa ja kiinnitän kokouksissa huomiota raadin stressitasoihin. Jokainen raatilainen saa minulta tukea huolehtiakseen, että heidän toimareillakaan ei ole liikaa hommia. Puheenjohtajana myös suosittelen kaikille taukoa kiltahommista, jos oma jaksaminen on vaakalaudalla. Näissä tilanteissa pidän huolen, ettei kenenkään tarvitse kokea huonoa omatuntoa. Oman hyvinvoinnin kuuluu mennä kaiken edelle <3 //Your own wellbeing should never be at stake when it comes to volunteering. I have concentrated on finding ways to sustain my health, and have found the most important ways to maintain it especially during the past year. Talking about it is important to me. I want to be honest about my resources and my concerns to my board. I believe that by being honest I also will receive support from the board and my vice-chair. Another backbone of my health is maintaining a balanced life. Outside of guild work, I will maintain my other interest. I go rock climbing, play on my Switch, see my godson(!!!) and learn new skills. Being in the guild gives me immense joy, but so do other things and I will not forget about them during my Board year.

  When talking about the whole board, open communication and maintaining a team spirit will be the keys to a balanced year. By being genuine and open about my own wellbeing, I can create an atmosphere where all Board members dare to speak about their concerns. This allows problems to be addressed, tasks to be delegated and the best solution to be discussed together.

  Another aspect promoting wellbeing of the board is their experience of cohesion. When the Board enjoys working together, it is likely for them to feel better. You can read more about this under question three 🙂

  Despite preventative measures, there may be occasions when a board member or a guild officer realizes that their own wellbeing is on the line. This is why I will have one-on-one sessions with all board members and pay attention to their stress levels weekly. I support each board member to make sure that their officers are not overwhelmed either. As the chair, I also recommend that everyone takes a break from guild work if their health is at stake. In these situations, I make sure that no one has to feel guilty. Your own wellbeing should come before everything else <3
Lauri Vallo

 1. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on johtaa killan raatia ja sitä kautta kiltaa. Tässä roolissa olisin selkeä ja intohimoinen, sekä jämäkkä mutta lempeä. Raadin johtamisessa on ensisijaisen tärkeää olla perillä sen jäsenten työkuormasta ja fiiliksistä.

  Sopisin tehtävään, koska olen johtamisorientoitunut, määrätietoinen, avoin ja motivoitunut kehittämään kiltaa. Minulla on myös kertynyt aikaisempaa kokemusta yhdistyksen ja erilaisten toimielinten johtamisesta.
  //

  The most important job of the chairperson is to lead the guild’s board and through it, the whole guild. In this role I would be clear and passionate and also sturdy but kind. As the head of the board it is crucial to know how the board members are handling their workload and how they feel about it.

  I would suit for this position because I have good leadership skills, I am determined, easy to approach and motivated to develop the guild further. I have also past experience from leading different associations.
 2. Yleisesti virassa haastavaa on varmasti jatkuva seuranta ja yhteydenpito toimijoiden ja raadin kanssa. Raadin kokoukset eivät yksinkertaisesti ole riittävä foorumi täysin kattavalle tilanneseurannalle, sillä niissä tulisi kunnioittaa yhteistä aikaa, käyttää se tehokkaasti ja keskittyä yhteiseen päätöksentekoon. Lähtisin taklaamaan tätä ongelmaa varaamalla säännöllisesti virkakohtaisia keskusteluja raatilaisten kanssa, jossa käytäisiin läpi mitä kenenkin pöydällä on ja minkälaisia resursseja asioiden hoitamiseen tarvitaan.

  Omalta kohdaltani varmasti vaikein tekijä olisi säännöllisten elämäntapojen ylläpitäminen läpi vuoden. Uppoudun erittäin helposti asioihin jotka minua kiinnostaa ja saatan uhrata liikaa ajastani niille. Pyrkisin kuitenkin näyttämään tasapainoisen arjen esimerkkiä, sillä kenenkään ei tulisi uhrata vapaaehtoishommille liian isoa palasta elämästään ja terveydestään.
  //

  In this position it will certainly be difficult to stay up to date on what is happening with board members and guild officials as board meetings simply aren’t enough to get a full picture of what everyone is doing. Meetings should be efficient and focused on making decisions. I would approach this challenge by having recurring chats with the members of the board where we would go through what they have on their to-do list and what kind of resources they might need to get things done.

  From my own part the most difficult thing would be having a steady lifestyle throughout the year. I tend to become immersed in things that interest me so I might spend a lot of time on them. I would, however, try to set an example of a balanced life as no one should sacrifice too much time from their life to voluntary work.
 3. Mielestäni onnistuneen raativuoden keskiössä on sen alku. Huolehtisin aluksi siitä, että raatilaiset saavat riittävän perehdytyksen raatitoimintaan ja vastuualueeseensa. Raatilaisten tutustuminen toisiinsa ja hyvä ryhmäytyminen on myös erittäin tärkeä asia. Raadin kesken tulee vallita avoin ja vapaa ilmapiiri, jossa jokainen saa ja uskaltaa myös haastaa itseään ja muita koko vuoden ajan. Vain siten voimme luoda edellytykset terveelle keskustelukulttuurille ja kehitykselle.

  Osa raadin jäsenistä ja toimihenkilöistä kokee tyypillisesti olevansa yksin tietyn vastuualueensa kanssa, joka syö helposti motivaatiota ja saa kivatkin hommat tuntumaan kuivilta ja pakonomaisilta. Kiltatoiminta tulisi mielestäni kokea yhteisenä asiana etenkin kaikkien toimihenkilöiden keskuudessa, jottei kenenkään työkuorma kasvaisi liian isoksi. Tätä ongelmaa lähtisin ratkaisemaan virtaviivaistamalla toimihenkilörakennetta ja tuomalla kaikki toimijat lähemmäksi raatia osallistamalla heitä aktiivisemmin esimerkiksi tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.
  //

  I believe the crux of a successful board year is its beginning. I would first take care that all board members receive a good introduction into working on the board. It is very important that members get to know each other and form an open atmosphere.

  Some board members feel that they are alone with their workload which can take away from excitement and make working feel less fun. Working in the guild should be collaborating between officials so that no one’s workload becomes too big. I would approach this problem by making the guild officers’ tasks and duties clearer. I would also bring all officials closer to the guild by letting them have a more active role in planning events.
 4. Avoin puheyhteys on tässäkin asiassa avainasemassa. Puheenjohtajana olisin vastuussa siitä, että yhteinen työmäärä jakautuu mahdollisimman tasaisesti raatilaisille jokaisen jaksamisen puitteissa. Pahin skenaario on se, että nakit kasaantuu yksittäisille henkilöille, jotka lopulta palaa loppuun. Vaikka raatilaisilla on omat vastuualueensa, tehtävät ja vastuu niiden hoitamisesta ovat lopulta kaikkien yhteinen asia. Tällaista ajattelua haluaisin edistää puheenjohtajana.

  Otaniemessä yhteisön ja intohimoisten toimijoiden itsensä asettamat odotukset toiminnalle saattavat tuntua erittäin isoilta. Moni asia pyritään tekemään aina isommin kuin aikaisemmin joka on omiaan lisäämään stressiä ja riittämättömyyden tunnetta. Vaikka kehitys onkin tärkeää, puheenjohtajana pyrkisin kannustamaan toimijoita tekemään asiat omalla tavalla ja siten miltä itsestä tuntuu. Liika vertailu muihin ja aikaisempiin vuosiin luo erittäin kuluttavan ja tunkkaisen ilmapiirin, joka ei lopulta palvele ketään tai mitään.
  //

  Clear communication is key in this issue as well. As chair, I would be in charge of dividing the workload as equally as possible between the board members. Worst case scenario is that someone does more work than others and burns out. Even though all board members have their own tasks, in the end, it is everyone’s job to finish the job. I would like to make this type of thinking more common in our guild.

  In Otaniemi, officials might make their expectations for the work very big. Officials might want to do their job bigger than before which can create a lot of stress and a feeling of inadequacy. Although development is important, as the president, I would encourage all officials into doing the work in their own way. Comparing yourself to others creates an uncomfortable atmosphere which won’t do anyone any good in the end.
  Varapuheenjohtaja // Vice Chairperson

 

Varapuheenjohtaja // Vice Chairperson
 1. Mitä aiempaa kokemustasi voisit hyödyntää varapuheenjohtajan tehtävässä? //
  What previous experience do you find useful in the position of the vice chair?
 2. Miten pidät huolen, että olet ajan tasalla alaisuudessasi toimivien toimikuntien tilanteesta? //
  How will you ensure that you know what is happening in the committees that you manage?
 3. Varapuheenjohtajan vastuulla tulee olemaan suuri määrä toimihenkilöitä. Miten pidät huolen heidän jaksamisestaan ja motivoit heitä järjestämään kiltalaisia innostavia tapahtumia? //
  The Vice Chairperson will be responsible for a large number of guild officials. How do you take care of their well-being and motivate them to organise events that excite the guild members?
 4. Miten toimisit yhteistyössä puheenjohtajan kanssa? //
  How would you work in cooperation with the chairperson?
Vertti Hatara

 1. Moikkaa, olen kolmannen vuoden raksalainen ja kiinnostunut varapuheenjohtajan pestistä! Koko elämä on oppimista ja voin varmasti hyödyntää aivan kaikkea kokemaani tulevassa tehtävässä 😀 Konkreettisemmin olen toiminut mm. ennen opintoja vapaa-ajan yhdistyksen hallituksen rivijäsenenä ja yliopiston aloitettuani lukuisissa toimihenkilötehtävissä kuten pikku-ie:nä, rakennusjaoston toimihenkilönä, vaellustoimarina sekä -vastaavana.Työelämässä saanut toimia mm. keskikokoisen työmaan ylimpänä esihenkilönä, josta olen saanut tärkeitä oppeja kaikenlaisten ihmisten kanssa toimimisesta. Sain sovittaa aliurakoitsijoiden päivittäistä yhteistyötä ja vastaamaan heidän huolistaan ja murheistaan. Uskon, että tämä myös valmistaa minua olemaan parempi varapuheenjohtaja killassa. Kokemukset työmaan epävirallisena psykologina, syntipukkina ja riitojenselvittelijänä tuo myös näkemystä monenlaisiin, toivottavasti vain kuvitteellisiin, tukaliin tilanteisiin.//Helloo, I’m a third-year student and interested in becoming a vice-president! Life is learning and I can certainly use everything I have learned thus far future role 😀 More specifically, I have worked as a board member of a leisure association before my studies and after starting university I have held several positions such as little-ie, building section officer, hiking officer and hiking resposible.

  In my working life, I have worked as a senior foreman on a medium-sized construction site, where I have learned important lessons about working with all kinds of people. I was able to coordinate the day-to-day cooperation of subcontractors and respond to their concerns and worries. I believe this also prepares me to be a better vice president in the guild. My experiences as an informal psychologist, scapegoat and dispute resolver on a construction site also brings insight into a wide range of, hopefully imaginary, sticky situations.
 2. Näen varapuheenjohtajuuden palveluammattina, mahdollistan toimihenkilöiden ja –kuntien tekemisen ja viihtymisen. Edellisen vuoden varapuheenjohtaja hoiti mielestäni pestiään todella ansiokkaasti. Hän kyseli kuulumisia säännöllisesti ja oli tukena, kun sitä tarvitsi. Aion jatkaa samoja oppeja seuraten ja kehittäen. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että toimihenkilöt saavat hoitaa pestiänsä haluamallaan tavalla ja tulen kunnioittamaan heidän itsenäisyyttään.Mielestäni paras tapa pitää yllä hyvää henkeä on säännöllinen kommunikointi hommien sujumisesta. Ensisijaisesti toimikuntien jaksaminen, tarpeet ja toiveet huomioiden. Kysymys on hyvin yleistävä ja jokaisella toimikunnalla ja minulla tulee olemaan henkilökemioista ja tekijöiden itsenäisyydestä riippuen yksilöllinen yhteistyösuhde. Tehtäväni onkin olla tukena ja apuna. Lupaan, että toimarihommat tulevat olemaan saavutettavia ja antoisia aivan jokaiselle, yhdessä tekemisen voimalla.//I see the vice-presidency as a service job, enabling officers and boards to act out their plans and have fun at the same time. The Vice-Chair did a phenomenal job last year. She regularly checked in with me and was there to support me when I needed it. I will continue to follow and develop the same lessons. I believe it is of paramount importance that officers are allowed to carry out their duties as they see fit and I will respect their autonomy.I believe that the best way to maintain a good spirit is to communicate regularly about how things are going. First and foremost, taking into account the workload, needs and wishes of the committees. This is a very general question and each committee and I will have a unique working relationship depending on the personalities and the independence of the officers. My role is therefore one of support and assistance. I promise that the work of the boards will be accessible and rewarding for everyone, through the power of working together.
 3. Kuten jo edellä mainitsinkin, tarjoan apua, neuvoa ja tukea sitä tarvitseville. Haluan myös pitää huolen saavutettavuudesta tarjoamalla toiminnalle selkeät raamit sitä kaipaaville. Annan myös tilaa tehdä tapahtumia omalla tavalla itsenäisemille tekijöille. Varapuheenjohtajana järjestän myös erilaisia virkistyksiä toimikunnille, toimareiden toiveet aina edellä 😊 Uskon, että toimarit tulevat kukoistamaan ja järjestävät mahtavia tapahtumia, kun saadaan luotua kaikille turvallinen ja mukava ympäristö.//As I mentioned above, I offer help, advice and support to those who need it. I also want to ensure accessibility by providing a clear framework for those who need it. I also give space for more independent people to create events in their own way. As Vice-Chair, I also organize various recreational activities for the Officers, always putting the wishes of the Officers first 😊 I believe that Officers will flourish and organize great events by creating a safe and comfortable environment for everyone.
 4. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sujuva yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, matalan kynnyksen lounastreffien ja raadin kokousten ohella on tärkeää järjestää aikaa keskustelulle silloin kun siihen on tarve. Varapuheenjohtajana toimin puheenjohtajan aisaparina, jolloin hyvä puheyhteys ja läheinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Epäilemättä saadaan muodostettua hyvä tiimi, jolla saadaan luotua innostava ja lämmin ilmapiiri raatiin ja toimikuntiin 😊//Smooth cooperation between the chair and vice-chair is crucial, and alongside low-threshold lunches and meetings, it is important to make time for discussion when needed. As Vice-Chair, I act as a vice-chair, so good communication and close cooperation is essential. There is no doubt that a good team is formed to create an inspiring and warm atmosphere in the council and committees 😊

 

Rahastonhoitaja // Master of Coin
 1. Löytyykö sinulta aiempaa kokemusta taloudenhoidosta tai vastaavista tehtävistä? //
  Do you have earlier experience in managing economies or other similar experiences?
 2. Välillä korvaustositteiden saaminen tapahtumista saattaa kestää jopa muutaman kuukauden, miten pidät huolta, että saat korvaustositteet ajoissa? //
  Sometimes it can take a while to get the compensations forms from the events, how will you make sure you will get them in time?
 3. Muun raadin on tärkeää olla perillä varsinkin omien toimikuntiensa raha-asioista, mutta myös koko killan rahatilanteesta. Miten pidät raadin ajan tasalla? //
  The board should be aware of the guilds and especially every board members own committee’s financial situation and budjet. Have will you keep them up to date?
 4. Millä pidät huolen, että kilta ja sen alaiset toimijat pysyvät budjetissa läpi vuoden? //
  How will you make sure the guild and its volunteers stay within their budgets throughout the year?
 5. IK:n rahastonhoitajana palautelaatikko tuppaa täyttymään vuolaista kehuista toimintaan liittyen. Miten ajattelit saada tämän perinteen jatkumaan? //
  The Guild’s Master of Coin tends to get a lot of praises for his/her actions and work. How will you keep this tradition going?
Joel Vainio

 1. En ole aiemmin toiminut vastaavassa tehtävässä, mutta taloudenhoitoa olen harjoitellut esimerkiksi tuotantotalouden ykköskurssilla, jossa olen tehnyt tilinpäätöslaskelman kuvitteelliselle yritykselle.
 2. Korvaustositteiden saaminen ajoissa vaatii aktiivista yhteydenpitoa tapahtumien järjestäjiin. Kerron heille hyvissä ajoin, milloin tarvitsen korvaustositteet tapahtumasta. Jos tositteita ei kuulu sovitussa ajassa, olen sinnikkäästi yhteydessä järjestäjiin, kunnes saan ne. Viivästyksen välttämiseksi lähetän muistuksia määräajan lähestyessä.
 3. Avoin yhteydenpito raadin sisällä takaa sen, että ollaan perillä killan ja toimikuntien rahatilanteesta. Käyn rahatilanteen läpi muun raadin kanssa aina säännöllisin väliajoin ja kannustan heitä olemaan myös minuun päin yhteydessä, mikäli joku raha-asia mietityttää.
 4. Budjetin pitää olla realistinen ja sitä seurataan säännöllisesti. Toivon, että toimikunnat ottavat vastuuta omasta budjetistaan pysymällä siinä ja ilmoittamalla ylityksistä heti. Näin ongelmiin voidaan reagoida nopeasti. Säännölliset katsaukset killan ja toimikuntien rahatilanteesta ja avoin yhteydenpito raadin sisällä edesauttaa tätä.
 5. Hoidan hommani ajoissa ja täsmällisesti. Pyrin kehittymään jatkuvasti ja oppimaan virheistä :).
Jaakko Peni

 1. Kyllä, olen toiminut rahastonhoitajana yhdistyksissä, sekä tehnyt toiminnantarkastuksia myös yli 50 k€ liikevaihdon tilinpäätöksiin.
 2. Hallitus kokoustaa säännöllisesti. Muistutan toimikuntien puheenjohtajia pitämään huolen toimikuntansa budjetista ja lähettämään ne tositteet, joista haluavat rahaa myös rahikselle.
 3. Toimikunnilla on tiedossa omat budjettinsa ja toimikunnan puheenjohtaja pitää huolen toimikunnan pysymisestä budjetissa. Jo tilitettyjen tapahtumien osalta kirjanpitoa voidaan tarkastaa yhdessä rahastonhoitajan kanssa, mutta tuorein tieto vielä saapuvista tositteista ja suunnitelmista on kuitenkin toimikunnan puheenjohtajalla.
 4. Edellinen vastaus sopii myös tähän. Lisäksi mikäli budjetissa pysyminen olisi vain rahastonhoitajan vastuulla, mennään jatkuvasti vähintään kulukorvaustositteiden viiveen verran metsään. Rahastonhoitaja tarjoaa kuitenkin tarvittaessa tiedon jo tilitettyjen tapahtumien osalta, jotta se täsmää toimikuntien budjettiin, sekä vastaa yleisesti killan budjetista.
 5. Mikäli kehuja satelee karhukirjeistä ja väärin täytettyjen kulukorvauslomakkeiden bumerangeista, niin eiköhän se saada täyteen. Jos palautelaatikko välttämättä pitää muuten täyttää, niin chatgpt: “Anna positiivista palautetta rahastonhoitajan toiminnasta” ja lafkan laserprintteri lämpimäksi. Ehkä joku voi antaa palautetta myös oikein maksetuista kulukorvauksista, budjettitiedoista sekä seuraavan vuoden puolella tilinpäätöksestä. // Chatgpt: “giff good feedback plz” and laserprinter goes brrrrr.

 

Kirjuri-tiedottaja // Secretary and communications officer
 1. Kirjuri-tiedottaja tulee olemaan viestintätoimikunnan puheenjohtaja. Onko sinulla ideoita toimikunnan kehittämiseen ja toimintaan? //
  The secretary and communications officer will be the chair of communications committee. Do you have ideas for developing and actions of the committee?
 2. Onko sinulla ideoita, miten killan tiedotusta voisi kehittää? //
  Do you have any ideas how the communication within the guild could be improved?
 3. Kirjuri-tiedottaja saa tiedotuspyyntöjä monelta suunnalta ja häneltä pyydetään Telegram-julkaisuja usein samoihin aikoihin. Miten järjestelet saamasi viestit ja pidät huolen, ettei mikään unohdu viikkotiedotteesta tai Telegram-kanavilta? //
  The secretray and communiation officer is sent announcement requests from various platforms and often many Telegram messages are asked to be sent around the same time. How would you organize the messages and make sure that nothing is forgotten from the weekly newsletter or Telegram channels?
 4. Viime vuosina kiltalaisia on viihdyttänyt kirjuri-tiedottajan kevennykset viikkotiedotteen lopussa. Miten pidät huolen, että kiltalaiset kiinnitävät huomionsa viikkotiedotteissa ensisijaisesti informaation ja toisena loppukevennyksiin? //
  In the past few years, guild members have been entertained by ice breakers at the end of the weekly newsletter. How would you make sure that the focus of the guild members is primarily on the content of the newsletter and secondly on the ice breakers?

 

Oscar Rouvinen

 1. Koska viestintätoimikunta jo sisältää pienempiä toimikuntia, joille on jaettu omat roolit en lähtisi muuttamaan näitä toimikuntia toimivuuden takia. Kuuntelisin kuitenkin viestintätoimikunnan jäseniä ja ottaisin ehdotuksia heiltä vastaan, sillä he ovat kuitenkin asiantuntevia omien rooliensa suhteen ja uskon että heillä myös olisi paras näkemys parannuksiin liittyen. Koska kilta on jäsenistöltään hyvin monipuolinen, kannustaisin jäseniä auttamaan viestintätoimikuntaa, vaikka harrastuksien kautta saaduilla olemassa olevilla taidoillaan mm. some-, kuvanmuokkaus- ja kuvaustehtävissä.

  //

  Because the committee of communications already includes smaller committees that have been assigned to specific roles and tasks, I would not be changing the core of those because of the established functionality. I would however actively listen to the members of the communications committee and take their suggestions, because they are experts in the matter they are working with, and I believe they know what would be for the best regarding their own work. Because our guild is very diverse regarding our members, I would encourage regular members to help the communications committee with skills they have learned through hobbies with tasks regarding social media, photo editing and photography.
 2. Killan tiedotus on monimuotoista ja kehitettävää löytyy aina. Suunta mihin killan tiedotusta voi kehittää on hyvin pitkälti kiltalaisten palautteesta kiinni, joten painottaisin tiedotuksien yhteydessä palautteen antamiseen enemmän kuin tämänhetkisissä tiedotteissa tehdään.

  //

  The information provided is diverse, and there is always room for improvement. The direction in which the guild’s communication can be developed largely depends on the feedback of the guild members, so I would emphasize giving feedback in connection with communications more than is done in the current announcements.
 3. Aion pitää tarkasti huolta organisoinnista viestien vastaanottamisen ja lähettämisen suhteen. Saamani viestit järjestän saman tien itselle helposti seurattavaan dokumenttiin/listaan, josta voin paremman ajan salliessa järjestää viestit eri tiedotuskanavia (mm. Telegramia ja viikkotiedotetta) varten. Kun asian tekee saman tien pois alta ei satu unohduksiakaan (tai ainakin huomattavasti vähemmän :D).

  //

  I will take care of the organization regarding receiving and sending messages. I organize the messages I receive right away into an easily trackable document or list from which I can sort the messages for different communication channels (such as Telegram and the weekly newsletter). When I address the matter immediately, it prevents me from forgetting (or at least significantly reduces forgetting :D).
 4. Viikkotiedotteen kevennys on olennainen osa viikkotiedotetta. Ilman kyseistä kevennystä, saattaisi viikkotiedotteen lukeminen olla jopa liian raskasta keskiverto kiltalaiselle, joten on hyvin tärkeää liittää loppukevennys viikkotiedotteisiin. Tällä hetkellä on viikkotiedotteen muotoilu loppukevennykseen liittyen mielestäni hyvä, eikä loppukevennys ole liian huomiota herättävä, niin että se veisi huomiota tiedotettavilta asioilta. Jos kuitenkin kävisi ilmi, että loppukevennykset koituisivat ongelmallisiksi liiallisen huomion tai huvittavuuden takia voi loppukevennyksien tasoa äärimmäisessä tapauksessa laskea, vaikkei tämä ole teko mihin haluaisin itse turvautua.

  //

  Lightening up the weekly newsletter is an essential part of it. Without these icebreakers, might reading the weekly newsletter be even too burdensome for the average guild member, so it’s crucial to include a light-hearted section in the weekly newsletter. Currently, in my opinion, the formatting of the weekly newsletter regarding the icebreaker is good, and it doesn’t draw too much attention, so it doesn’t distract from the important information. However, if it were to become apparent that the icebreaker would pose problems due to excessive attention or humor, in extreme cases, the level of the light-hearted sections could be toned down, although I expect this would be something we would all find regrettable.
Mikko Ihamäki

 1. Laaja viestintätoimintakunnasta tiedottaminen on tärkeää etenkin asiasta kiinnostuneille rakennustekniikan opiskelijoille, jotka haluavat mukaan killan toimintaan.
  Tämän merkitys nousee erityisesti esille killan siirtymisajan aikana, jotta killan viestintä ei vaikeutuisi toimijoiden vaihtuessa ja pysyisi mahdollisimman monipuolisena ja relevanttina kaikille killan jäsenille pääaineesta riippumatta.
  Tämän lisäksi uskon, että parhaat kehitysehdotukset saadaan jo toimivilta toimikuntalaisilta, joten heidän palautteensa on kriittistä viestintätoimikunnan kehittämisen ja tulevaisuuden kannalta.

  //

  Greater communication about the communications committee’s activities is crucial, especially for students of civil engineering who are interested in the subject and want to get better involved in the guild’s activities. This is particularly important during the transitional period of the guild, so that the guild’s communications don’t suffer when there is a turnover of active members and remains as diverse and relevant as possible for all guild members, regardless of their major.
  To add to this, I believe that the best suggestions for the development of the communications committee come from those already working there and thus their feedback is critical to the development and future of the communications committee.
 2. Viikkotiedotusten seuraamista voi helpottaa julkaisemalla sen aina tiettynä päivänä tiettyyn kellonaikaan. Sen saatavuutta voidaan auttaa entisestään julkaisemalla se kokonaisuudessaan myös Telegrammin tiedotuskanavalla, joka on useille nopeammin ja helpommin saatavilla. Samoin IK:n tapahtumakalenterin liittäminen tiedotuslähteisiin parantaa killan tiedotuksen saatavuutta.
  Nämä ovat kuitenkin vain pieniä asioita ja lukijoiden palautetta arvostetaan suuresti. Tiedotteeseen voidaan esimerkiksi lisätä tietoa tapahtumista ja järjestöistä, joihin killan jäsenet ovat osoittaneet kiinnostusta.

  //

  Following the weekly newsletter can be made easier by having it be released on a specific day, at a specific time every week. This can be further improved by having be it released in full on the guild’s Telegram info channel, as it is more easily available for many people. Similarly, the guild’s event calendar can be pinned in the channel to further ease the access to the guild’s communications.
  These however are tiny things and the feedback from readers is greatly appreciated.
  The weekly newsletter could, for example, contain information about events and associations that the members of the guild members have expressed interest in.
 3. Viikko tiedotteen kasaaminen tulisi aloittaa ajoissa, jotta se omaisi hyvän ja järkevän formaatin, sisältäisi kaiken tärkeän tiedon eikä olisi liian pitkä. Järjestelemällä viikkotiedotuksen aiheet voidaan pitää huoli, että kaikki tarvittava on sisältynyt tiedotukseen ja mitään ei ole unohtunut.
  Keino, jolla useita julkaisuja voidaan helposti tehdä kerralla tai haluttuun aikaan, on käyttämällä sähköpostin ja Telegrammin aikataulu toimintoa, joka lähettää sähköpostin tai viestin tiettyyn kellon aikaan valittuna päivänä. Näin voidaan tehdä etenkin viikkotiedotusten seuraamisesta helppoa, niiden tullessa luettavaksi aina tiettynä päivänä tiettyyn kellonaikaan.
  Viikkotiedotuksen ulkopuolisesta tiedotuksesta ja sen toimivuudesta voidaan pitää huoli järjestelmällisyydellä ja tehokkaalla viestinnällä, jotta suurta ilmoitusten jonoa ei pääse muodostumaan ja kaikki tieto saadaan ajoissa esille.

  //

  Assembling the weekly newsletter should be started early to give it a good and sensible format. It should include all the essential information without being tedious to read through. By planning the newsletter ahead of time, it is easier to ensure that all the information needed is included and nothing is forgotten.
  A way of making multiple publications at a given time or at once is by using the scheduling feature of email-services and Telegram, that allows a publication to be made on a specific day at a specific time. This is especially useful when publishing the weekly newsletter to ensure on time delivery.
  Publications outside the weekly newsletter and their successful publication can be taken careful by being systematic and efficient, as to avoid having a pile-up of messages and having everything sent on time.
 4. Informaation esitystapa on kaikki kaikessa viikkotiedotuksessa, jotta lukija saa tarvitsemansa tiedon helposti, ilman turhia lukemisia ja mielestäni nykyinen kevennyksen sijoitus toimii oikein hyvin. Jos tämä ei kuitenkaan ole totta, viikkotiedotukseen lisätään varoitus lukijalle tiedotuksen sisältävän sisältöä, joka voi laskea tiedotuksen tehokkuutta.
  Viimeisenä keinona on piilottaa kevennys tiedotukseen, joka saa lukijat käymään koko tiedotuksen tarkasti läpi löytääkseen kevennyksen.

  //

  The way in which information is presented in the weekly newsletter is central to giving the readers the necessary information easily, without tedious reading and the current location of the ice breaker has thus far worked fine. However, if this were not to be the case, the adding of a disclaimer, alerting the reader to the presence of information in the newsletter that may make it more difficult to get the full advantage of the information can be added.
  As a last resort the ice breaker can be hidden in the weekly newsletter, making the reader read through the entirety of the newsletter to find it.

 

Yrityssuhdevastaava // Master of Corporate Relations
 1. Millainen on hyvä yrityssuhdevastaava? //
  How would you describe a good Master of Corporate Relations?
 2. Miten killan yritysyhteistyötä voisi kehittää? //
  How could the guild’s corporate cooperation be developed?
 3. Miten toimisit yhteistyössä excursiomestarin kanssa? //
  How would you cooperate with the Master of Excursions?

Excursiomestari // Master of Excursion
 1. Miten aiot pitää huolta siitä, että excursiotarjonnastasi löytyy jokaiselle kiltalaiselle jotakin?//
  How will you make sure, that there will be something for everyone in your excursion-catalogue?
 2. Miten aiot toimia yrityssuhdevastaavan kanssa vuoden aikana ja hyödyntää kisällejä? //
  How would you work with the Master of Corporate Relations and make use of your helpers?
 3. Miten aiot ottaa huomioon killan englanninkieliset opiskelijat toiminnassasi? //
  How will you take the Guild’s english speaking students into account in your event planning?
 4. Koittaa pitkään odotettu KP:n lähtöaamu. Bussin saavuttua paikalle kuski ilmoittaa, että hänen ajoaikansa ovat ylittymässä nykyisen suunnitelman mukaan reissun ensimmäisenä päivänä ja tästä johtuen päivän aikataulusta on saatava 3 tuntia kiristettyä. Miten hoidat tämän? //
  It’s finally the morning of your long-planned excursion. When the bus arrives, you hear that you must squeeze the already tight timetable by three hours. How will you take care of this?
 5. Järjestät excursion paikkaan jossa on alkoholin suhteen tiukka nollatoleranssi. 15 minuuttia ennen vierailun alkua huomaat, että ohjeistuksestasi huolimatta excuporukka on edellisen excun jälkeen lähtenyt tutustumaan paikalliseen olutkulttuuriin todella suurella kädellä. Vanhan viinan lisäksi haisee myös tuore viina. Jos firma saa tietää, koulun henkilökuntaa informoidaan töppäilystänne, ettekä pääse enää ikinä exculle minnekkään! Miten hoidat asian? //
  You are visiting a company where alcohol is not tolerated!! But as it happens, you realize your group has let you down and become VERY familiar with the local bars and distilleries. Fresh scent of spirit drinks flies to your nostrils. There is no room for mistakes. How will you take care of the situation?
Petteri Niska

 1. Rakennusinsinöörikillan opiskelijoiden pääaineiden muutosten johdosta kilta elää siirtymäaikaa, jossa killan opiskelijat opiskelevat useita eri pääaineita. Exursiotarjonnassani tulee näkymään pääaineiden mukainen monipuolisuus siten, että jokaisen killan pääaineen opiskelijalla on mahdollisuus excuilla itselleen kiinnostavalla kohteella.
 2. Excumesu ja killan ysv yhdessä muodostavat killalle elintärkeän pöhisevän duon, joiden saumattomalla yhteistyöllä killan “ulkopolitiikka” muodostetaan. Tavoitteeni onkin toimia ysvin kanssa aiempaa aktiivisemmassa yhteistyössä. Kisällit ovat yhdessä ulkoasiaintoimikunnan vahvana tukena.
 3. Excuja järjestetään suomenkielisten excujen lisäksi myös englannin kielellä, varsinkin englanninkielisille maisteri- ja compengopiskelijoille hyödyllisillä excuilla.
 4. Lähtökohtaisesti reitti ja suunnitelmat ovat tehtynä siten, että ajoaika ei pääse ylittymään ja siten, että reitti on toteutettavissa. Siinä tapauksessa, että ajotunnit ylittyvät bussikuskin omasta virheestä, bussikuljetukselle ja reitille selvitetään vaihtoehtoinen toteutus, jolla ajoaika ei ylity. Mikäli virhe johtaa olennaiseen reitin muutokseen, tehdään reklamaatio.
 5. Ne, jotka eivät ole vaaditussa excursiokunnossa eivät siirry excursiolle. Nollatoleranssia vaaditaan useiten tilanteissa, jossa excun turvallisuus tulee olla taattuna. Mikään excursio tai tapahtuma ei ole excuilijoiden turvallisuuden vaarantamisen arvoista, ja excuilijoihin myös luotetaan nollatoleranssin ylläpitämisessä sitä vaatiessa. Kyseisen kaltainen välinpitämättömyys johtaa erittäin ankaraan puhutteluun nollatoleranssia rikkoneille.Ne jotka ovat excursiokunnossa, pääsevät excursiolle normaalisti.

 

Opintovastaava // Master of Studies
 1. Kuinka varmistat, että kaikkiin koulun kokouksiin osallistuu killan opiskelijaedustaja ja kuinka kokousten tieto välittyy raadille? //
  How are you going to make sure that hallopeds participate ENG’s meetings? And how the information from the meetings will be forwarded to the board?
 2. Mikä on halloped? //
  What is a halloped?
 3. Miten hallopedtoimintaa voitaisiin mielestäsi IK:ssa kehittää? //
  How could the halloped activity be improved in IK?
 4. Millaista yhteistyötä IK:n tulisi tehdä muiden engin kiltojen kanssa? Entä muiden? //
  What kind of collaboration should there be between ENG’s guilds? How about other guilds?
Patrik Hoppania

 1. Luomalla toimivat viestintäkanavat edustajien kesken pystyy varmistamaan, että kaikki ovat samalla aallonpituudella kokouksiin liittyvistä asioista. Tällä tavalla saadaan edustajat pysymään aktiivisena toiminnassaan ja osallistumaan koulun kokouksiin.
  Kokousten aikana tehdyillä muistiinpanoilla voi koota kokouksen tärkeistä aiheista ytimekkään raadille lähetettävän yleiskatsauksen. Tästä raati saisi kokousten tiedon nopeasti käsiteltäväksi.By creating effective communication channels among representatives, we can ensure that everyone is on the same page regarding meeting-related matters. This way, representatives are encouraged to stay active in their involvement and participate in school meetings.
  Notes taken during the meetings can be used to compile a concise overview to be sent to the committee, summarizing the important topics discussed during the meeting. This would provide the committee with a quick reference for processing meeting information
 2. Halloped, eli hallinnon opiskelijaedustaja, on ylioppilas- tai opiskelijakunnan valitsema edustaja. Hallopedit vaikuttavat yliopiston päätöksentekoon ja sitä kautta yliopiston kehittämiseen.A Halloped, which stands for the student representative in administration, is a representative chosen by the student union or association. Hallopeds influence university decision-making and, in turn, the development of the university.
 3. Lisäämällä vuorovaikutusta hallopedien ja killan välillä saataisiin killan toiveita vietyä eteenpäin yliopiston päätöksentekoprosessiin. Tämä onnistuu esimerkiksi kuukausittaisilla kehityskyselyillä, jonka vastauksia edustajisto tuo koulun kokouspöydälle.By increasing interaction between the Hallopeds and the guild, it would be possible to convey the guild’s wishes into the university’s decision-making process. This can be achieved, for instance, through monthly feedback surveys. The responses are brought by the representatives to the school’s meeting table where the responses can be handled.
 4. Monet kurssit ovat samoja ENGin kiltojen välillä, joten opintojen tukemiseen liittyvät yhteiset tapahtumat kuten opintoneuvonta, tenttivalmennus ja kurssimateriaalin jakaminen olisivat edunmukaisia ENGin opiskelijoille. Myös opintojen ulkopuoliset tapahtumat kuten juhlat auttavat edistämään ENGin yhteisöllisyyttä.
  Muiden kiltojen kanssa tehdyt poikkitieteelliset projektit edesauttaisivat verkostoitumista kiltojen välillä. Nämä projektit voisivat olla esimerkiksi koulun yhteistyön avulla toteutettuja suunnitteluprojekteja, jotka vaativat usean alan tietämystä. Lisäksi mahdollisen valmistumisen jälkeisessä työelämässä toimitaan eri ammattiryhmien kanssa, joten aikaisessa vaiheessa saatu kokemus tästä olisi varmasti eduksi. Poikkitieteelliset juhlat ovat myös pätevä keino lisätä yhteisöllisyyttä.Many courses are the same among ENG guilds, so common events related to academic support, such as academic counseling, exam preparation, and sharing course materials, would be advantageous for ENG students. Additionally, extracurricular events like parties help promote a sense of community within ENG.
  Interdisciplinary projects with other guilds would facilitate networking between guilds. These projects could, for example, be design projects carried out through school collaboration, requiring knowledge from multiple fields. Moreover, in the possible post-graduation work life, individuals often work with different professional groups, so early experience in this regard would certainly be beneficial. Interdisciplinary celebrations are also a valid mean to enhance community spirit.

 

IE // IE
 1. Mikä erityisesti IE:n hommissa innostaa? Onko sinulla aiempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä? //
  What is it about working in IE that excites you in particular? Do you have previous experience in organising events?
 2. Tapahtumien järjestäminen ja suunnittelu vie rutkasti aikaa. Miten varmistat oman jaksamisesi läpi työntäyteisen IE-vuoden? //
  Organizing and hosting events takes a lot of time. How do you make sure that you do not get exhausted over the tough year?
 3. Työskentely IE:ssä on tiimityötä. Miten pitäisitte huolta IE-parisi kanssa että yhteistyö pelaa? //
  Working as an IE is teamwork. How do you make sure that collaboration with your partner is smooth?
 4. IE-vuoden kalenteri ja näin ollen IE:n kiltalaisille järjestettävät tapahtumat ovat täysin järjestäjien itsensä käsissä. Kiltalaiset rakastavat jo perinteisiksi muodostuneita sitsejä, ja uudet konseptit saavat kiltalaiset hullaantumaan. Arvostatko tapahtumien kohdalla enemmän määrää vai laatua? //
  The calendar for the IE year and therefore the events organised for guild members are entirely in the hands of the organisers themselves. Guild members love the traditional sessions, and new concepts get guild members excited. Do you value quantity or quality more when it comes to events?
 5. Pikku-IE on IE:n tärkein apu tapahtumien järjestämisessä. Kuinka edistät tiimin koheesiota sekä ylläpidät motivaatiota? //
  Pikku-IE is IE’s most crucial help in organizing events. How do you ensure the group’s cohesion and motivation throughout the year?
Saimi-Sofia Pirinen

 1. Olen kuluvana vuonna toiminut pikku-IE:nä ja olen sitä kautta päässyt kokemaan useat tapahtumat järjestäjän näkökulmasta. Lisäksi olin mukana fuksineuvostossa, jonka kanssa järkättiin RILkamat. Vapaaehtoishommat tapahtumissa ovat olleet heittämällä parhaita juttuja tänä vuonna, joten haluaisin päästä tekemään niitä vielä vähän isommassa mittakaavassa. On ollut ihanaa päästä järkkäämään tapahtumia muille kiltalaisille, ja se onkin asia, joka minua erityisesti IE:n hommissa innostaa.
 2. Olen ajatellut, että pyrkisin pitämään viikon aikana ainakin yhden vapaapäivän, jolloin en miettisi IE-juttuja lainkaan. Aikatauluttaminen on siis todella tärkeässä asemassa, jotta hommat eivät kasaannu.
 3. Parin kanssa yhteistyö pelaa, kun asioista keskustellaan yhdessä ja ollaan avoimia.
 4. Laatu korvaa määrän!! Mieluummin hoitaa hommat kunnolla ja järjestää pari laadukkaampaa tapahtumaa, kuin järkkää monta tapahtumaa ns. vasemmalla kädellä. Toki myös jonkin uuden tapahtuman järjestäminen olisi hauskaa!
 5. Pikku-IE:n ryhmäytyminen on tärkeässä asemassa, jotta asiat sujuu ja kaikilla on hauskaa. Työmotivaatiota täytyy siis pitää yllä virkistyksillä, joissa myös yhteishenki kasvaa.
Essi Korpi

 1. Olen ollut kuluneen vuoden pikku-IE:ssä, jonka kautta olen päässyt järjestämään monia hauskoja tapahtumia. Pikku-IE hommat ovat olleet vuoden kohokohtia ja sen takia minulla on suuri into päästä järjestämään sitsejä ja muita tapahtumia entistä isommin. Fuksivuonna olin myös fuksineuvostossa ja järjestimme yhdessä RIL-kamat.
 2. Asioiden aikatauluttaminen ja hyvissä ajoin suunnittelu ovat tärkeimpiä asioita, joista aion pitää kiinni IE-vuonna. Vähentäisin myös kurssien määrää IE-vuonna, jotta en kuormittuisi liikaa. IE-hommien ulkopuolella aion pitää huolta jaksamisestani muun muassa liikkumalla ja nukkumalla tarpeeksi.
 3. Sopisimme parin kanssa alussa säännöt, joita noudatamme. Tärkeintä yhteistyössä on avoimuus asioista ja kommunikointi parin kanssa.
 4. Minulle itsellenikin perinteiset tapahtumat ovat tärkeitä, joten aion pitää niistä kiinni. Haluan kuitenkin keksiä myös kaikenlaista uutta kiltalaisille, kuten uusia teemoja ja ohjelmanumeroita sitseille.
 5. Painottaisin pikku-IE:lle, että sitsipäivinä on tärkeintä pitää hauskaa. Aion järjestää yhteisiä virkistäytymisiä vuoden aikana, jotta pikku-IE:stä muodostuisi tiivis porukka, jolla homma toimii.
Roni Sulmio

 1. IE:n hommissa minua innostaa erityisesti niiden käytännönläheisyys ja mahdollisten tapahtumien monipuolisuus, minkä lisäksi olen nauttinut ruoanlaitosta ja leipomisesta jo pitkään. Toimiminen pikku-IE:ssä on myös ollut parhaita kokemuksiani tähän mennessä, ja meille onkin muodostunut tiivis porukka, jonka kanssa on ollut hauskaa työskennellä tapahtumissa! Olenkin osallistunut monien toinen toistaan haippisempien tapahtumien järjestämiseen sekä pikku-IE:ssä että Fuksineuvostossa (esimerkiksi RILkamat)!

  The role of IE interests me in particular because of its quite practical nature and the endless possibilities regarding the upcoming events. In addition, I have enjoyed both cooking and baking for years. Serving in pikku-IE has also been one of the best experiences of my studies so far. Our group has formed quite a team spirit and it has been great working in the events together! I have participated in organizing numerous better and better events during my time in pikku-IE and Fuksineuvosto (RILkamat for example)!
 2. Varmistan oman jaksamiseni huolehtimalla toimivasta aikataulutuksesta kalenterin avulla, johon pyrin varaamaan riittävästi aikaa IE-toiminnan lisäksi luonnollisesti myös opinnoille, vapaa-ajalle ja harrastuksille, kuten lenkkeilylle, kirjojen lukemiselle ja laskettelulle, vaikka välillä varmasti voi tehdä tiukkaa. Myös riittävä uni, hyvä ruoka sekä ajoittainen virkistäytyminen työnteon ohella ovat minulle tärkeitä.

  I will take care of my personal wellbeing by managing a functioning scheduling with a calendar, in which I will try to reserve enough time in addition to the IE activities for studies, spare time and hobbies, such as jogging, reading books and downhill skiing, even through it might be difficult at times. Sufficient rest, good food and occasional recreational activities are also important for me.
 3. Pitäisimme IE-parini kanssa yhteistyön sujuvana toiminnan joustavuudella, yhteisellä aikataulujen suunnittelulla, yleisellä avoimuudella sekä puhumalla asioita läpi IE-parini kanssa, mikäli jokin takkuaa. Asioita on mahdollista puida myös esimerkiksi Raadin kanssa.

  Along with my IE-partner we would keep the teamwork fluent with the flexibility of planning, scheduling together, openness and by talking things through with my IE-partner if needed. It is also possible for example to talk things through with Raati.
 4. Arvostan tapahtumien kohdalla enemmän niiden laatua, sillä koen, että tällaiset tapahtumat jäävät paremmin kiltalaistemme mieleen.I value the quality more than the quantity of events, as I feel that events of higher quality are more likely to be unforgettable to the members of our guild.
 5. Pyrin edistämään tiimimme koheesiota olemalla roolissani reilu, auttavainen ja vastuullinen. Tämän lisäksi myös toimiva palautteenanto ja oma aktiivisuuteni ovat mielestäni tärkeässä roolissa tiimihengen ylläpidossa. Tiimin koheesiota ja motivaatiota on mahdollista nostaa myös ajoittaisella muulla toiminnalla, kuin pelkällä työnteolla.

  I will enhance the cohesion of our team by being fair, helpful and responsible in my role. In addition, I consider feedback and my own activity to be in a crucial role when it comes to keeping up team spirit. It is also possible to increase the team’s cohesion and motivation with occasional other activities, as opposed to just working.

 

Maisterifuksitoimikunnan puheenjohtaja // Chair of Masterfuksi Committee
 1. Miten parantaisit killan tapahtumia englanninkielisille? //
  How would you improve Guild events for English speakers?
 2. Aallon uudet maisteriopiskelijat ovat pääosin vieraskielisiä ja usein heillä on etukäteen vain vähän kontakteja ja tuttavia uudessa koulussa. Miten mahdollistat heidän sujuvan soputumisen Aalto yhteisöön? //
  Master and exchange students come from many different countries with different languages and they usually have only a little contacts and friends already in Finland. How can you make sure Master students are well integrated in to the Aalto community
 3. Kuinka kehittäisit kv-ISO toimintaa? //
  How would you develope the International tutoring?
 4. Kuinka paljon Maisterikapteenin tulisi mielestäsi tehdä yhteistyötä esim fuksikipparien, KvTMK:n, ENGin kv-vastaavien ja koulun kanssa? //
  How much should the Master’s Captain work together with Fuksi Captains, KvTMK, ENG Master’s Captains and the School
 5. Minkä luulet olevan haasteellista Maisterikapteenin virassa? Kuinka selätät nämä haasteet? //
  What do you think will be the biggest obstacle as the Master’s Captain? How will you overcome this?
Niklas Riihelä

 1. Ottaisin itse inspiraatiota omasta kandifuksivuodestani ja yrittäisin mahdollistaa saman kokemuksen myös maisterifukseille, joille usealle Aallon opiskelija kulttuuri on täysin uusi juttu.
 2. Olemalla kannustava, helposti lähestyttävä, turvallinen valinta keneltä kysyä mitä vain. Koen, että uusia juttuja on tuhat kertaa parempi kokea yhdessä, joten ryhmittäminen ja mukaan lähtemisen kannustaminen on ehkä tärkein keino sopetua ja sulattautua Aallon kulttuuriin. On myös kiva jos on itse kapteenina mukana kaikissa jutuissa omien fuksien kanssa 😀
 3. Vaikka kv-toiminta onkin skaalaltaan pienempi kuin kandifuksitoiminta, koen että tärkeää olisi mahollistaa myös kv/maisterifukseille samat “key” tapahtumat, edes jollakin tarkkuudella ja samanlaisuudella. Kannustaisin ISOiksi hakevia hakemaan kv-ISOiksi jos englannin kieli tai kv meininki on yhtään lähellä sydäntä.
 4. Yhteistyö on aina hyväksi ja siitä usein ei ole mitään haittaa. Fuksikippareilta saa varmasti vinkkejä ja jaksamista. Mielestäni kivaa olisi järjestää jokin suurempi pläjäys kaikille IK:n fukseille, olkoon sitten kandi, kv tai maisteri. Tiedän, että ENGin kv-vastaavien kanssa järjestetään tapahtumia yhdessä ja varmasti KvTMK:kin kanssa tehdään yhteistyötä.
 5. Veikkaan, että vaikeinta tulee olemaan rohkeuden ylläpitäminen ja virassa yksin oleminen. Uni. Olen väsyneenä enemmän sisäänpäin vetäytynyt :D. Vastuun määrä on suuri ja virkaan menee varmasti paljon aikaa, mutta uskon, että aikaa minulta siihen löytyy varmasti. Uskon, että yhteistyö muiden kanssa, suora kommunikointi ja riittävä uni auttavat minua pääsemään yli kaikkien haasteiden.
Linnea Hartikainen

 1. Killan tapahtumia voisi parantaa ottamalla entistä enemmän huomioon monikielisyyden ja muut kulttuurit jo suunnitteluvaiheessa. Voisi esimerkiksi olla hyvä idea käyttää enemmän englanninkielisiä lauluja, pelejä tai vitsejä, jotka ovat yleisesti tunnettuja tai helppoja ymmärtää. Vaihto-oppilailla on myös paljon tuotavaa kiltamme tapahtumiin muista opiskelijakulttuureista. Tämän huomioiminen tapahtumissamme olisi loistava seuraava askel. Jotta tapahtumista saataisiin kansainvälisempiä, on erityisen tärkeää, että kuunnellaan ja otetaan huomioon, mitä kv-opiskelijat toivovat ja tarvitsevat tapahtumilta. Täten täytyy mahdollistaa palautteen ja ehdotusten anto, järjestämällä kyselyitä tai tapaamisia, joissa ehdotukset kuullaan. //

  Guild events could be improved by taking more account of multilingualism and other cultures already at the planning stage. For example, it might be a good idea to use more English songs, games, or jokes that are commonly known or easy to understand. Exchange students also have a lot to bring to our guild’s events from other student cultures. Taking this into account in our events would be a great next step. To make events more international, it is especially important to listen to and consider what international students want and need from the events. This must make it possible to give feedback and suggestions, by organizing surveys or meetings where the proposals are heard.
 2. Olisi mahtavaa, että kilta toimisi keinona sopeutumiseen Aalto-yhteisöön. Kiltamme edistää jo sopeutumista esimerkiksi orientaatioviikolla, ISO- ja vapaa-ajantoiminnalla. Näiden kehittäminen ja mahdollinen lisääminen auttaisi yhteisöllisyyden luonnissa. Kiltatoverit toimivat myös mahtavina seikkailukavereina killan ulkopuoliseen toimintaan. //

  It would be great if the guild served as a way to adapt to the Aalto community. Our guild already promotes adaptation through orientation week, tutor, and leisure activities, for example. Developing and possibly increasing these would help create a sense of community. Guild companions also serve as great buddies for an adventure outside the guild.
 3. Kv-ISO:illa on tärkeä rooli tiedon saamisessa ja kulussa. Tämän takia on erittäin tärkeää, että kv-ISOt ovat aktiivisessa osassa suunnittelua. On myös tärkeää, että tieto ja ideat taltioidaan tulevaisuutta varten, jotta hankalammat tai aikaa vaativammat kehityksenkohteet voidaan tunnistaa ja ratkaista. ISO- ja kv-ISO:jen yhteistyössä voisi myös olla suurta potentiaalia. //

  IB-tutors play an important role in obtaining information. For this reason, it is very important that IB-tutors take an active part in planning. It is also important that information and ideas are archived for the future so that more difficult or time-consuming development targets can be identified and solved. Cooperation between tutors could also have great potential.
 4. Yhteistyö on tärkeää. Meillä on englanninkielinen kandiohjelma, joten tämän kannalta keskustelut fuksikapteenien ja maisterikapteenin välillä olisivat hyödyllisiä. Yhteistyö on tärkeää myös Kv-toimikunnan sekä tämän kautta KvTMK:n kanssa, sillä he ovat avainasemassa Aallon kansainvälisyydessä. ENG-yhteistyö on myös mahtavaa, ja heidän kv-vastaavien kanssa järjestetään varmasti tapahtumia. //

  Cooperation is important. We have a bachelor’s programme in English, so discussions between freshman captains and master’s captains would be useful for this. Cooperation is also important with the International Committee and, through this, with KvTMK, as both play a key role in Aalto’s internationality. The ENG collaboration is also great, and there will be events with them.
 5. Haasteena tulee olemaan kaikkien huomioon ottaminen tasaisesti. Meillä on IK:lla paljon kv-opiskelijoita, ja kaikkien kanssa ei varmaan kerkeä puhua niin paljon kuin haluaisi. Aion tiedostaa ja huomioida tämän. //

  The challenge will be to take everyone into account equally. We have a lot of international students at IK, and you probably don’t have time to talk to everyone as much as you’d like. I will be aware of and take note of this.

 

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja // Chair of Fuksi Committee
 1. Millainen on hyvä fuksikapteeni ja millainen hyvä kipparipari? //
  What are the attributes of a good fuksi captain and what makes a good captain pair?
 2. Miten Computational Engineering -linjan opiskelijat saadaan parhaiten integroitua RAK-fuksien joukkoon? //
  What is the best way to integrate the Computational Engineering -fuksis with the other RAK-fuksis?
 3. Minkä luulet olevan haasteellista fuksikapteenin virassa? Miten selätät nämä haasteet? //
  What do you think will be the biggest obstacles as a Fuksi Captain? How will you overcome this?
 4. Miten hallinnoit ajankäyttöäsi ja pidät huolen omasta ja parisi jaksamisesta? //
  How do you manage your time and take care of your and your pair’s wellbeing?
 5. Miten kehittäisit killan fuksitoimintaa? //
  How would you develop the guild’s fuksiactivities?
Pessi Parkkinen

 1. Hyvä kippari on motivoitunut, nauttii sosiaalisista tilanteista ja uskaltaa heittäytyä, mutta myös vastuullinen ja asiallinen. Kaiken fuksien kanssa huvittelun lisäksi on paljon muitakin vastuita. Pitää muistaa, että fuksikapteeni näyttää fukseille ensimmäistä kertaa esimerkkiä teekkarikulttuurista ja pitää osata käyttäytyä sen arvoisesti.Kippariparin tulee olla yhteistyökykyisiä ja avoimia! On tärkeää, että pystyy jakamaan omia fiiliksiä kipparihommista toiselle ja avautumaan mahdollisista elämän murheista. Yhteinen aikataulutus ja vastuunjako on myös tärkeää ja pitää huolehtia siitä, että työt jakaantuu tasaisesti eikä toinen kippari ala sluibalilemaan. //A good fuksicaptain is motivated, enjoys social situations and has the courage to let loose, but is also responsible. Besides all the fun with fuksies, there are many other responsibilities. Fuksicaptain is setting an example to the fuksies for the first time in the teekkari culture and must be able to behave in a manner worthy of it.The fuksicaptain pair must be cooperative and open! It’s important to be able to share your own feelings about being a captain and to open up about any life troubles. Scheduling and sharing responsibilities together is also important, and you should make sure that the work is shared evenly.
 2. Compparit saadaan mukaan killan toimintaan puhumalla heille rohkeasti englantia ja järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja tekemistä. Tärkeää on, että varsinkin fuksikapteenit ja isot lähtevät juttelemaan englanniksi CompEng-fuksien kanssa ja samalla näyttävät esimerkkiä raksafukseille.Useille raksafukseille ja muillekin kiltalaisille englannin puhuminen on varmasti hankala paikka ja ketään ei voi pakottaa puhumaan sitä, mikä aiheuttaa Comppareiden ja raksalaisten eri porukkoihin ajautumista. Pitää muistaa, että englanti ei usein ole comppareidenkaan äidinkieli ja siitä ei tarvitse ottaa paineita, jos kielioppi ja lausuminen ei ole täydellistä. //You can get computational engineering students involved in the guild activities just by speaking English to them and organizing events and activities together. It is important that especially fuksicaptains and ISO:s go to talk with the CompEng fuksies to set the example for civil engineering fuksies that they aren’t so scary after all.Speaking English is probably a tricky place for many civil engineering fuksies and also other guild members, and no one can be forced to speak it, which causes computational engineering fuksies and civil engineering fuksies to drift apart. It should be remembered that English is often not the native language of the international students either and there is no need to take pressure if grammar and pronunciation are not perfect.
 3. Varmasti joskus tulee vähän väsyttämään ja kouluhommat kasaantumaan, mutta ankaralla kalenterin käytöllä kaikesta selvitään. Myös mahdolliset konfliktit ja esimerkiksi kiusaamistilanteet ovat ikäviä kaikille, mutta niistä selvitään yhteistyöllä hallituksen ja häirintäyhdyshenkilöiden kanssa. //I’m sure sometimes I’ll get a bit tired and the schoolwork will pile up, but with a strict use of the calendar I’ll get through it all. Potential conflicts and bullying situations, for example, are also unpleasant for everyone, but they are dealt with through cooperation with the board and the harassment contact persons.
 4. Ajankäyttöä hallitsen kirjaamalla kaiken mahdollisen kalenteriin ja suunnittelemalla tarkasti esimerkiksi varaamalla kalenteriin aikaa opiskelulle ja vapaa-ajalle. Pitää myös uskaltaa kertoa muille, jos ei enää riitä aika tai jaksaminen jonkun asian hoitamiseen, jotta voidaan yhdessä miettiä millä muulla tavalla sen voisi hoitaa. Parin jaksamisesta pidän huolen avoimuudella, puhumalla ja yhdessä suunnittelemalla. Ja myös säännöllisesti virkistäytymällä. //I manage my time by keeping track of everything in my calendar and planning carefully, for example by planning time for study and free time. You also need to have the courage to tell others if you no longer have enough time or energy to do something, so that we can think about how else to do it. I’ll make sure that the captain pair can cope by being open, talking and planning together.
 5. Killan fuksitoimintaa voisi kehittää monipuolistamalla tapahtumia. Fukseille voisi järkätä enemmän matalan kynnyksen tapahtumia ja varsinkin hengailua, vaikka futispelin ja rentoja lautapeli-iltoja. Näiden tapahtumien järjestäminen ei vaadi hirveästi muuta kuin tiedottamisen siitä, että missä ja milloin nähdään. Rennommat hengailu- ja urheilutapahtumat kannustaisivat enemmän fuksejä, jotka eivät viihdy esimerkiksi bileissä niin hyvin, osallistumaan fuksitoimintaan ja sitä myötä löytämään oman kaveriporukkansa.On myös tärkeää pitää huoli siitä, että tiedotus tapahtumista tapahtuu ajoissa ja selkeästi. Fuksivuosi on monille hektistä ja kiireistä aikaa ja monille ensimmäinen kerta, kun opettelee suunnittelemaan kunnolla omaa ajankäyttöä. //Guild activities could be developed by diversifying events. There could be more low-threshold events for the guild, especially for hanging out, such as football games and casual board game nights. Organising these events doesn’t require much more than telling everyone where and when to meet. More casual hang-outs and sporting events would encourage more freshmen who don’t enjoy parties so much, for example, to get involved in the guilds activities and to find their own group of friends.It is also important to make sure that information about events is provided in a timely and clear way. For many, the fuksi year is a hectic and busy year and the first time they learn to plan their time properly.
Elliroosa Peltoniemi

 1. Hyvä fuksikapteeni on ihmisläheinen ja aidosti innostunut tehtävästään. Fuksikipparilla on tärkeä rooli uusien fuksien tutustuttamisessa teekkariuteen ja raksalaisuuteen. Onkin tärkeää siis näyttää hyvää esimerkkiä omalla innostavalla asenteellaan ja olla avoimin mielin uusissa tilanteissa. Hyvä kipparipari on auttavainen ja omaa positiivisen asenteen. Yhdessä kipparit muodostavat tiimin, joka toimii saumattomasti yhdessä. //A good fuksi captain is people-oriented and genuinely passionate about her job. The fuksi captain plays an important role in introducing new fuksis to the “teekkari” culture and to the guild of civil engineers. It is therefore important to set a good example with an inspiring attitude and to be open-minded in new situations. A good captain pair is helpful and has a positive attitude. Together they form a team that works seamlessly together.
 2. Orientaatioviikolla on suuri vaikutus fuksien integroitumiseen. On tärkeää, että Comp Eng -fukseille ja RAK -fukseille järjestetään yhteisiä tapahtumia heti opiskelujen alussa, jossa he pääsevät matalalla kynnyksellä tutustumaan toisiinsa. Suurena kynnyksenä fuksien integroitumiseen keskenään on kuitenkin kielimuuri. On tärkeää, että fuksikaput ja ISO:t näyttävät esimerkkiä puhumalla englantia tapahtumissa, vaikka se onkin monelle jännittävää. Tämä voisi rohkaista myös fukseja puhumaan englantia ja tutustumaan comppareihin. //The orientation week has a big impact on the integration of fuksies. It is important that Comp Eng fuksis and RAK fuksis have joint events at the beginning of their studies, where they can get to know each other with a low threshold. However, a major barrier to the integration of fuksis is the language barrier. It is important that fuksi captains and tutors set an example by speaking English at events, even if it is scary for many. This could also encourage fuksis to speak English and get to know Computational engineering fuksis.
 3. Jossain kohdassa voi tuntua siltä, että monet hommat kasautuvat samaa aikaa päälle ja, että työmäärä on liian iso. Kyseisessä tilanteessa tärkeää on priorisoida asiat ja uskaltaa puhua tilanteesta kippariparille, raadille sekä esimerkiksi FTMK:lle, joilta varmasti saa apua ja vertaistukea. //At some point, it can feel like a lot of things are piling up at the same time and that the workload is too big. In such a situation, it is important to prioritise things and have the courage to talk about the situation to the other fuksi captain, board and to the FTMK, who will provide help and peer support.
 4. Hyvällä suunnittelulla on tärkeä rooli oman ja parin jaksamisessa. Kalenterin käytöllä on suuri merkitys, jotta aikaa jää kippari hommille, mutta myös vapaa-ajalle. Lisäksi on tärkeää pitää huolta omasta jaksamisesta säännöllisiä rutiineilla. Kippariparin kanssa on tärkeä jakaa avoimesti huoleet ja murheet, samalla tukien häntä omissa asioissaan. Hyvällä kommunikaatiolla myös jaksamisesta on helpompi pitää huolta. //Good planning plays an important role in your own and your captain pair well-being. The use of a calendar plays an important role in leaving time for fuksi captain work, but also for free-time. Its also important to take care of your own well-being with regular routines. It’s important to share worries and concerns openly with your captain pair, while supporting them in their own concerns. Good communication also makes it easier to keep track on things.
 5. Haluaisin järjestää enemmän matalan kynnyksen tapahtumia, kuten hengailuiltoja tai pihapelejä. Järjestämällä erilaisia tapahtumia, jokaiselle fuksille voisi löytyä jotain mielekästä tekemistä killasta ja jokainen voisi kokea itsensä tervetulleeksi juuri itsenään. Lisäksi ISO:t voisivat osallistua tapahtumiin, joka aktivoisi ISO:ja toimimaan koko vuoden ajan sekä auttaisi fukseja ja ISO:ja tutustumaan toisiinsa.Haluaisin myös panostaa tiedotukseen, sillä fukseille vuosi on hektinen ja monilla on koulun lisäksi harrastuksia ja töitä, joten haluaisin omalta osaltani helpottaa asioiden aikatauluttamista ja yhteensovittamista. //I would like to organise more low-threshold events, such as hang-out nights or yard games. By organising different events, there could be something for every fuksi to do in the guild and everyone could feel welcome as themselves. In addition, tutors could participate in events, which would activate tutors to work throughout the year and help fuksis and tutors to get to know each other.I would also like to invest in making information easily available, as it is a hectic year for fuksis and many have hobbies and jobs in addition to school, so I would like to do my part to make it easier to schedule things.

 

Toimihenkilöehdokkaat // Guild official applicants

Päätoimittaja // Editor-in-Chief
 1. Millaiseksi näet kiltajournalismin nykytilan ja tulevaisuuden kehityssuunnan? //
  How do you see the current state of guild journalism and the future direction of development?
 2. Miten päätoimittajana tekisit Ruutiset näkyvämmäksi osaksi kilta-arkea?//
  How would you make Ruutiset a more visible part of guild life?
Mikko Ihamäki

 1. Näen kiltajournalismin nykytilan hyväksi ja suhteellisen vakaaksi. Kiltamme on kuitenkin tällä hetkellä siirtymäajassa kandiuudistuksen jälkeen, joten kiltajournalismin ylläpitäminen ja uusille opiskelijoille edustaminen on keskeistä sen tulevaisuuden ja kehittämisen kannalta.
  Jotta killan journalismi tuottaisi sisältöä, johon jokainen killan jäsen voi samaistua, on tärkeää saada myös uusia opiskelijoita mukaan toimintaan. Myös kansainvälisten opiskelijoiden laajempi mukaan saaminen olisi erityisen hienoa.

  //

  I see the current state of guild journalism as positive and relatively stable. However, our guild is currently in a transitional period following the bachelor’s degree reform, so maintaining the positive state of guild journalism and presenting it to new students is crucial for its future and development.
  In order for guild journalism to produce content that every guild member can relate to, it is important to involve new students in its activities. It would also be great to better involve international students in the activity as well.
 2. Kiltahuoneella lillumisen lisäksi aktiivinen toiminta ja edustaminen ovat keskeisiä asioita Ruutisten tuomiseksi osaksi killan arkea. Tämän lisäksi toiminta killan muun tiedotuksen kanssa antaa paljon mahdollisuuksia Ruutisten esille saamiseen.

  //

  In addition to hanging out at the guild room, active engagement and representation are crucial to having Ruutiset be an important part of the guild’s day to day life. Furthermore, collaborating with the other guild communications offers further opportunities to bring Ruutiset to the forefront

 

ISOvastaava // BIGresponsible
 1. Minkälainen on hyvä ISOvastaava? // What are the qualities of a good BIGresponsible?
 2. Kuinka motivoisit ISOja pysymään aktiivisine koko vuoden ajan? //
  How would you keep the BIGs motivated and active the whole year?
 3.  ISOvastaava toimii monessa asiassa fuksikapteenien vasempana kätenä. Kuinka ylläpitäisit saumatonta yhteistyötä kapujen kanssa? //
  The BIGresposible works tightly with the Fuksi Captains. How would you maintain a seamless cooperation with the Fuksi Captains throughout the year?
 4. Onko sinulla kehitysehdotuksia killan ISOtoimintaan? //
  Do you have any suggestions to improve the guild’s BIGactivities?
Juuso Saari

 1. Hyvä ISOvastaava on innokas ja aidosti motivoitunut tehtävästään sekä vastaa kiltamme ISOtoiminnasta suurella sydämellä. Hänen tärkein tehtävä on pitää huoli siitä, että killassamme on joukko päteviä ISOja ottamassa uudet fuksit vastaan! Lisäksi hän toimii apuna ISOjen perehdyttämisessä, katsoo ISOjen hyvinvoinnin perään ja pitää huolta heidän motivaatiosta.A good BIGresponsible is hyped and truly motivated about their job and likes to take responsibility of our guild’s BIGs with a big heart. Their most important job is to take care that our guild has a group of capable BIGs who take in the new fuksis! Also they help with training the ISOs, look after their wellbeing and take care of their motivation.
 2. Itselle suuri motivaattori ISOna toimimiseen on ollut mainio yhteishenki ISOjen keskuudessa sekä ISOille järjestetyt virkistäytymiset ja tapahtumat, kuten legendaariset ISOsitsit! ISOilu on hauskempaa kavereiden kanssa, joten pyrkisin muodostamaan ISOryhmät siten, että mahdollisimman monen ISOn ryhmätoiveet otettaisiin huomioon. Pitäisin myös kiinni siitä, että ISOille järjestetään jatkossa rentouttavaa virkistystoimintaa ja tapahtumia, kuten tähänkin mennessä.The biggest motivator working as a BIG for me has been a great team spirit amongst BIGs and all the refreshing events dedicated to BIGs, like the legendary ISOsitsit! Since doing BIG stuff is more fun with friends, I’d try to form the BIGgroups in a way that most wishes for the groups are taken into account. I would also emphasize that relaxing activities and events are to be organized for BIGs in the future, as they have been until now.
 3. Fuksikapteeneilla on luonnollisesti paljon enemmän tehtävää kuin ISOvastaavalla, joten olisin aktiivisesti yhteydessä kippareihin, olisin ajan tasalla heidän menoistaan ja tarjoaisin auttavaa kättä tarpeen vaatiessa ihan mihin vaan! Tulen hyvin toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa, joten kippariparista riippumatta pyrkisin toimimaan hyvänä aisaparina heille ja informoimaan asioista puolin ja toisin. // The fuksicaptains naturally have much more on their plates than the BIGresponsible, so I would be actively in contact with the skippers, be up to date on their activities and offer a helping hand for anything whenever needed! I get along well with all kinds of people, so regardless of the skipperpair I would try to establish a close relationship between us and inform about things back and forth.
 4. Todella monen ISOtaival päättyy orientaatioviikon perjantaihin. Mielestäni ISOja tulisi pitää aktiivisempana ympäri vuoden ajan ja motivoida, ettei kiinnostus lopahda heti orientaatioviikon jälkeen.The BIG journey of many people ends on the Friday of the orientation week. In my opinion, BIGs should be kept more active throughout the year and motivated with various things so that interest doesn’t stop right after the orientation week.

 

KvISOvastaava // International BIG responsible
 1. Minkälainen on hyvä kv-ISOvastaava? //
  What are the qualities of a good International BIGresponsible?
 2. Kuinka innostaisit uusia kiltalaisia lähtemään mukaan kv-toimintaan? //
  How would you inspire new guild members to get involved in international aktivities?
 3. Onko sinulla kehitysehdotuksia killan kv-ISOtoimintaan tai kv-ISOvastaavan rooliin liittyen? //
  Do you have any suggestions for developing the international BIGactivities or the role of the International BIGresponsible?

 

Kulttuurimestari // Master of Culture
 1. Miten kehittäisit killan kulttuuritoimintaa? //
  How would you develop the Guild’s cultural activities?
Joonatan Seppänen

 1. Kulttuurimertarina tehtävänäni olisi vastata killan kulttuuritoimikunnasta. Kuluneen vuoden aikana olen havainnut hyväksi mallin, jolla toiminta tällä hetkellä pyörii. Sen perustana on, että kulttuurivastaavat järjestävät tapahtumia, joita he itse haluavat järjestää. Kulttuurimestarina en pyrisi sanelemaan ylhäälätpäin mitä kulttuurivastaavat tekevät vaan pyrkisin parhaani mukaan mahdollistamaan toimihenkilölähtöisen luovan kulttuuritoiminnan jatkumisen.
  //

  As cultural mayor, my task would be to be in charge of the guild’s culture committee. During the past year, I have found the model that the operation is currently running to be good. It is based on the fact that cultural representatives organize events that they themselves want to organize. As a master of culture, I would not try to dictate from above what the people in charge of culture do, but I would try to do my best to enable the continuation of employee-oriented creative cultural activities.

 

Liikuntamestari // Master of Sports
 1. Miten kehittäisit killan liikuntatoimintaa? //
  How would you develop the Guild’s sports activities?
Tatu Aapro / Kerkko Koskela

 1. Liikuntamestareina pyrkisimme järjestämään lisää toivottuja tapahtumia ja jatkaamaan jo perinteiksi muodostuneita tapahtumia. Jatkaisimme kuluneen vuoden systeemiä, jossa toiminta oli vapaata ja toimihenkilöt saivat järjestää juuri itselleen mieluisia tapahtumia haluamansa verran. Yrittäisimme houkutella lisää uusia liikuntavastaavia, jotta toiminta pysyisi yllä tulevaisuudessakin. //

  As masters of sports, we would strive to organize more desired events and continue events that have already become traditions. We would continue the system of the past year, where organization were free and people could organize as many events as they liked. We would try to attract more new sports-organizers so that the activity can be maintained in the future.

 

Lukkarimestari // Songmaster
 1. Miten hallinnoisit lukkarien toimintaa? //
  How would you manage the guild’s songmasters?
 2. Miten haluaisit kehittää killan laulukulttuuria? //
  How would you develop the guild’s songculture.

 

Vaellusmestari // Master of Hiking
 1. Minkä takia tahdot toimia killan vaellusmestarina? //
  Why do you want to act as the Guild’s Master of Hiking?
 2. Minne veisit kiltalaiset vaeltamaan? //
  Where would you take the guild members hiking?
Aaro Kuusela

 1. Syksyn vaellus oli unohtumaton tapahtuma ja haluan olla itse jatkamassa mahtavaa perinnettä myös ensi vuonna!
  //

  This autumns hike was an unforgetable event and I wish to continue this epic tradition again next year!
 2. Paikkaa missä kilta ei ole ennen käynyt?!
  //

  Somewhere where the guild has not been yet?!

 

Ulkoexcuvastaava // Aboard Excursion Responsible
 1. Kuinka paljon sinulla on kokemusta matkustelusta sekä matkojen suunnittelemisesta? // How much have you traveled and how familiar are you with trip planning?
 2. Minne haluaisit ulkoexcursion suuntaavan? //
  Where would you like the abroad excursion to go?
 3. Huomaat kesken tapahtuman järjestämistä, että budjetistanne puuttuu vielä huomattava summa rahaa. Yritykset eivät tunnu kiinnostuvan matkan rahoittamisesta. Miten toimit tässä tilanteessa? // In the middle of organizing the event, you will notice that there is still a significant amount of money missing from your budget. Companies do not seem to be interested in funding the trip. What would you do in this situation?

 

RaJaVastaava // Building Committee Responsible
 1. Millaista kokemusta sinulla on rakentamisesta ja tiimityöskentelystä? //
  Do you have experience in building stuff and team work?
 2. Mitä rakennat mieluiten? //
  What do you like to build?

 

Lautta-amiraali // Raft Admiral
 1. Millaista kokemusta sinulla on veneilystä ja veneiden kunnossapidosta? //
  What previous experiences do you have from boating and boat maintenance?
 2. Koetko, että voit sitoutua pestiin myös kesällä, johon painottuu suuri osa lauttatoiminnasta? //
  Do you feel that you can commit to the job even in the summer, when much of the raft activities are happening?
 3. Makita, Dewalt, Milwaukee vai Ryobi? //
  Makita, Dewalt, Milwaukee or Ryobi?
Simo Kauppila

 1. Olen ajanut 72 jalkaista kanavavenettä Brittein saarten teollisen vallankumouksen aikaisessa kanavaverkostossa ja toiminut soutuveneen päällikkönä.
  //
  I have sailed with a 72-foot canal boat in the canal network of the British Isles, and I have served as the captain of a rowboat.
 2. Ehdottomasti! Lauttailukausi parhaine paloineen painottuu kesälle, mutta pohjatyö (kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti) tehdään jo talvella.
  //
  Definitely. The sauna raft season is mainly in summer, but the groundwork (both literally and figuratively) is done in the winter.
 3. Makitalla piikkaa hienosti.
  //
  Makita is good for pick hammering.

 

MAIK-Vastaava // MAIK-Responsible
 1. Minkä takia haet MAIK-Vastaavaksi? //
  Why are you applying to become a MAK-Responsible?
 2. Miten MAIKin toimintaa voisi kehittää? //
  How could you develop MAIK?
Vera Westberg

 1. Haen MAIK-vastaavaksi, koska koen, että poikkitieteellisyys on yksi suuri etu ja ylpeyden aihe, jossa olisi hieno olla mukana. Mielestäni MAIK tarjoaa hienon mahdollisuuden vuorovaikuttaa uusien ihmisten kanssa ja näin oppia tuntemaan uusia ihmisiä sekä uusia toimintamalleja ja tapoja. Itse olen lukenut sivuaineena arkkitehtuuria sekä vapaasti valittavina opintoina rakennetun ympäristön kursseja, jotka lisäävät innostustani olla mukana kehittämässä MAIKin toimintaa.
 2. Mielestäni MAIKin toimintaa voitaisiin kehittää lisäämällä erilaisia tapahtumia jäsenille. Esimerkiksi yhteiset yrityspäivät tai muu työhön liittyvä tapahtuma voisi antaa näkökulmaa siihen, kuinka tärkeää monialaisuus on työmarkkinoilla ja antaa innostusta opiskella monalaisesti ja oman näköisesti. Koska MAIKin tarkoituksena on myös lisätä yhteisöllisyyttä, koen tärkeäksi lisätä matalan kynnyksen tapahtumia, joihin kuuluvat myös alkoholittomat tapahtumat. Myös sitsit tai muu vastaava tuttu tapahtuma voisi lisätä tapahtumiin osallistuvuutta.